Osobnost pedagoga jako klíčový faktor pro rozvoj potenciálu společnosti

ŠKOLA MŮJ PROJEKT

Škola Můj Projekt je unikátní vzdělávací koncepce, která vznikla spojením dlouholeté praxe v oblasti inovativního vzdělávání, jejích předních odborníků a moderních poznatků neurovědy. Klíčových faktorem realizace této koncepce je výběr a systematický rozvoj pedagogů. Každý z nich má v našem systému vlastního mentora, který je průvodcem na cestě osobního rozvoje. Nedílnou součástí tohoto procesu je využití Mapy profesního rozvoje učitele, která patří mezi námi vyvinuté originální nástroje.

Školy s koncepcí „Škola Můj Projekt“ dítěti nabízejí prostředí, ve kterém…

  • se s důvěrou učí považovat náš svět za svůj projekt
  • je obklopeno inspirativními učiteli a motivujícím prostředím
  • je respektována jeho individualita a učební styl
  • dostává podporu při objevování a rozvoji vlastních talentů
  • nese odpovědnost za vlastní učení
  • je vedeno k tomu, že chyba je výzva k dalšímu rozvoji

Naším cílem je rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého dítěte, provázet ho na cestě poznávání světa a sebe sama, aby se vzděláním a výchovou stalo samostatným a svobodným člověkem plně zodpovědným za sebe a svět. Žáka vnímáme jako osobnost, která je tvůrcem svého života a nese odpovědnost za vlastní učení. Systematicky mu odborně pomáháme objevovat a rozvíjet silné stránky, podporujeme jeho víru ve vlastní schopnosti a aktivní přístup k životu. Spolu s ním prožíváme svět jako společný projekt.

Na základě našich zkušeností využíváme kombinaci předmětové výuky v integrovaně tématických blocích a výuky v projektech, která dává žákům velkou míru svobodné volby tématu i jeho zpracování, ale také velký díl odpovědnosti za vlastní práci. Již v první třídě si tak žáci osvojují základy projektového řízení, jehož znalosti a využití se rok od roku prohlubují.

Celkově stavíme na třech pilířích. Za stěžejní považujeme pozitivní vztahy napříč školou, individuální rozvoj žáků i učitelů a aktivní přístup k okolnímu světu. Budujeme bezpečné a respektující prostředí, vzájemnou spolupráci a inspiraci mezi dětmi a učiteli. Individuální rozvoj podporujeme u dětí kromě systematické práce se silnými stránkami formou harmonizačních programů. Významnou roli zde sehrává také sebehodnocení žáků zařazené první třídy, od třetí třídy pak práce s Mapou učebního pokroku a rozvoje klíčových kompetencí. Respektujeme přirozenou zvídavost dětí a radost z poznávání, podporujeme zájem o okolní svět a aktivní přístup k životu a řešení problémů. Minimálně jeden den v týdnu probíhá výuka mimo školní budovu. Děti vedeme k aktivnímu poznávání okolního světa a využíváme reálné výukové situace z něj vycházející.

Více o koncepci: www.skolamujprojekt.cz

Kontakt na Školu Můj Projekt – Praha, Jižní Město: Mgr. Iveta Jonášová (ředitelka školy), 420 608 948 311, jonasova.jonasova@gmail.com

AM Event

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 17
IČ: 03192865, DIČ: CZ7561255944
tel.: 420 604 221 910
e-mail: amoravcova@amevent.cz